Start a conversation

Release notes Castor SMS August 2020 - version 2020.16

For English see below

Dinsdag 11 augustus 2020, versie 2020.16

Aanpassingen:

  • Notificatie gebeurtenis 'Studie is gestart' is toegevoegd en kan een e-mail en/of taak activeren zodra de studie op studiestatus 'Gestart' komt te staan.
  • Als voorbereiding op het toevoegen van bulk acties in het Gebruikersmenu, is paginering aan het menu toegevoegd.
  • In het standaard Kwartaalrapportage export rapport zijn nu ook inclusieaantallen toegevoegd.

Changes:

  • Notification event 'Study is started' is added and can trigger an email and/or task when a study is set to study status 'Started'.
  • As preparation for the to be implemented bulk actions in the Users menu, pagination in this menu is added.
  • Inclusion numbers are added to the default Quarterly export report.
Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Castor Support Team

  2. Posted
  3. Updated

Comments